Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met ingang van 1 april 2015

Op de dienstverlening van BO bedrijfsopvolging respectievelijk haar vennoten (hierna te noemen BO bedrijfsopvolging) zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Midden-Nederland onder nummer 96/2015.

 1. BO bedrijfsopvolging is een openbare maatschap gevestigd te Amersfoort.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BO Bedrijfsopvolging. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 3. Het staat BO bedrijfsopvolging vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen vennoten en personeelsleden te laten uitvoeren en met inschakeling van derden.
  BO Bedrijfsopvolging zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. BO bedrijfsopvolging is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 4. Iedere aansprakelijkheid van BO bedrijfsopvolging is beperkt tot een bedrag gelijk aan de door BO bedrijfsopvolging respectievelijk door haar vennoten te ontvangen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van BO bedrijfsopvolging onder die verzekering. Indien BO bedrijfsopvolging voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is zij geheel niet aansprakelijk.
  BO bedrijfshuisvesting is evenmin aansprakelijk voor een doen of nalaten van een door BO bedrijfshuisvesting aan de opdrachtgever voorgedragen wederpartij.
 5. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 6. Declaraties van BO bedrijfsopvolging dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. BO bedrijfsopvolging kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen of de werkzaamheden opschorten zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens BO bedrijfsopvolging kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 8. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van BO bedrijfsopvolging, maar ook ten behoeve van haar vennoten, bestuurders en bestuurders van vennoten en alle overige personen die op enige wijze voor BO Bedrijfsopvolging werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.
 9. De rechtsverhouding tussen BO bedrijfsopvolging en de opdrachtgever alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht.

 

Brochure BO bedrijfsopvolgingAlgemene voorwaarden