Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen
bij verkoop, koop, fusie en overname

Een bedrijf overdragen doet u niet van de ene op de andere dag. In de loop der jaren heeft u uw bedrijf opgebouwd. Heel begrijpelijk dat u met tal van vragen zit. BO bedrijfsopvolging krijgt veelvuldig overeenkomstige vragen voorgelegd. Met onderstaande antwoorden op veel gestelde vragen helpen wij u al een eindje op weg.

Wat doet BO bedrijfsopvolging voor mij?

BO bedrijfsopvolging adviseert en begeleidt u in het hele traject van bedrijfsopvolging. Zowel bij verkoop, aankoop als fusie. Om het hele proces goed te laten verlopen brengen wij alle stappen voor u helder in beeld. Zo weet u zeker dat u alleen maar met oprecht serieus geïnteresseerden aan tafel zit.
Het stappenplan voor verkoop, aankoop en fusie

1. Opstellen strategisch plan
2. Waarderen van de onderneming en beoordeling van het vastgoed/huisvesting
3. Opstellen van een informatiememorandum
4. Inventariseren van kandidaten
5. Benaderen van de kandidaten
6. Voeren van de onderhandelingen
7. Opstellen van de intentieverklaring
8. Gelegenheid geven voor due diligence onderzoek
9. Afronden van de overdracht

Hoe lang duurt een verkoopproces?

Het verkoopproces duurt gebruikelijk één tot twaalf maanden. Soms langer, soms korter. Hoe beter de voorbereiding, hoe sneller het gaat. Maar verkoop uw onderneming nooit overhaast. Soms zijn herstructureringen nodig om het bedrijf verkoop klaar te maken. Samen met u bepalen wij de verkoopstrategie die leidt tot het beste resultaat.

Hoe vindt BO bedrijfsopvolging de juiste koper?

BO Bedrijfsopvolging heeft een groot netwerk binnen ondernemend Nederland. Wij kennen veel ondernemers en bedrijven. Bronnen van kandidaten kunnen ook onze contacten zijn met accountants, fiscalisten, notarissen, collega’s, banken, participatiemaatschappijen en recommandatie.

Verkoop ik mijn bedrijf aan mijn management of aan een derde?

Voor overname moet uw bedrijfsleiding over ondernemerskwaliteiten beschikken. Kijk daarom eerst of u wel een keuze hebt. Een management buy-out is niet altijd eenvoudig te financieren. Beschikt de betreffende kandidaat wel over voldoende eigen middelen? Verkoop aan een buitenstaander is financieel vaak interessanter. Wel blijft bij een management-buy-out de identiteit van het bedrijf duidelijker overeind en kan de overdracht gefaseerd plaatsvinden. BO Bedrijfsopvolging heeft ruime ervaring in overnames. Graag werken wij uw keuze voor u uit.

Is het verstandig iemand anders voor mij te laten onderhandelen?

Als ondernemer heeft u waarschijnlijk onderhandelingservaring. Maar een product of dienst verkopen is een ander verhaal dan de verkoop van een onderneming. Een professionele onderhandelaar is meestal in het voordeel. Zo is voor de professional het terrein bekend en kent hij de valkuilen en beste handelswijze. Terwijl u als ondernemer doorgaans maar één keer te maken krijgt met een overname. Verkoop van een onderneming is complex en emoties spelen een belangrijke rol. U bevindt zich in een kwetsbare positie. BO bedrijfsopvolging kan voor u van waardevolle betekenis zijn bij het overnameproces.

Moet ik onroerend goed mee verkopen of eruit lichten?

Onroerend goed kunt u mee verkopen maar ook eruit lichten. Is het onroerend goed heel specifiek en bedrijfsgebonden? Dan ligt mee verkopen voor de hand. Gaat het om algemener onroerend goed? Dan is eruit lichten en doorverhuren aan de koper een goede mogelijkheid voor het generen van een aantrekkelijke en fiscaal gunstige bron. Vaak kan een koper het vastgoed (nog) niet kopen, terwijl u misschien wel wilt verkopen. Dan kunnen wij met onze expertise van onroerend goed voor u de beste strategie bepalen.

Hoeveel onderhandelingsruimte neem ik op in mijn vraagprijs?

Er zijn waarderingsmethodes waarmee een redelijke prijs(range) te bepalen is voor uw bedrijf in uw branche. Daarnaast kan de prijs afhankelijk zijn van de soort koper: een investeringsmaatschappij wil waarschijnlijk minder betalen voor een bedrijf dan een strategische partner. Prijsonderhandelingen zijn een vak apart waar veel bij komt kijken. Omdat u emotioneel betrokken bent en daardoor kwetsbaar is het belangrijk dat u hierbij professionele begeleiding krijgt.

Hoe kan ik straks meer overhouden?

Voor een hogere netto-opbrengst kunt u inzetten op een hogere verkoopprijs en helpt een lagere belastingclaim. Als u op tijd maatregelen neemt, dan kunt u claims vaak vermijden. De verkoopbaarheid verhoogt u door flexibiliteit in te bouwen. Dat geeft keuzemogelijkheden in het verkoopproces. Verder bieden een stabiel personeelsbestand, een opgaande lijn in de resultaten en een gezond debiteurenbeleid meerwaarde.

Wat moet ik regelen voor als ik plotseling kom te overlijden?

Als de directeur-grootaandeelhouder vroegtijdig komt te overlijden, moet de erfgenaam plotseling de zorg voor het familiebedrijf op zich nemen. De emotionele gevolgen voor de nabestaanden zijn al erg genoeg. Die zijn dan ook vaak niet in staat snel de bedrijfsvoering goed op te pakken. Via de statuten van de onderneming, het testament en de juiste verzekeringspolis is mogelijk iets te regelen.

Hoe ondersteun ik mijn kinderen met de overname?

Draagt u uw bedrijf over aan uw kind? Dan moet de prijs zakelijk verantwoord zijn. Zeker als er andere kinderen zijn die buiten het bedrijf blijven. In plaats van uw bedrijf van de hand doen voor een spotprijs, kunt u beter helpen door ondersteuning bij de financiering.

Mijn manager wil zich inkopen maar heeft geen eigen vermogen.

Een participatiemaatschappij of een 'informal investor' kan helpen bij gebrek aan middelen. Als eigenaar kunt u ook uw kind of manager vermogen laten opbouwen. Bijvoorbeeld door schenking of u laat een deel van de waardegroei van de onderneming ten goede komen aan hem of haar.

Hoe bind ik goede werknemers aan mijn bedrijf?

De jaren rond bedrijfsoverdracht veroorzaakt veelal onzekerheid bij werknemers. Rust in de organisatie is hard nodig om de waarde van het bedrijf te behouden. Binding van goede medewerkers vraagt daarom om aandacht. Wat kunt u doen? Naast medewerkers emotioneel te binden, kunt u hen ook financieel binden. Wat kunt u hen bieden?

Flexibele arbeidsvoorwaarden
Bijvoorbeeld een bonus, vakantiedagen, auto, opleiding, pensioenrechten, ziektekostenverzekering, bijdrage kinderopvang, etc.

Tantième
Een winstafhankelijke beloning.

Aandelen
Vaak geeft men medewerkers aandelen via een fonds dat de aandelen beheert. Er zijn diverse mogelijkheden om een aandelenparticipatie van uw personeel te realiseren. Bespreek deze mogelijkheden eens met BO bedrijfsopvolging.

Wat is het verschil tussen een aandelentransactie en een activa-passivatransactie?

Bij een aandelentransactie worden de aandelen van een bedrijf (bv of nv) verkocht. Bij een activa-passivatransactie verkoopt het bedrijf zijn activa en passiva. Dit is de bedrijfsactiviteit met klanten en middelen. Hierna resteert een lege vennootschap. Bij een eenmanszaak, vof, etc. is er in feite altijd sprake van een activa-passivatransactie. Beide mogelijkheden verschillen ook in fiscaal opzicht van elkaar, zowel voor de koper als de verkoper. Wij zijn u behulpzaam bij de door u te maken keuze.

Wat is een due diligence onderzoek?

Een grondig due diligence-onderzoek is onmisbaar bij het nemen van belangrijke investeringsbeslissingen zoals de aankoop van vastgoed.
In het due diligence-onderzoek vindt u:
• de sterke en zwakke kanten van het bedrijf (commercieel, financieel, juridisch en fiscaal)
• de verbeterpunten als u het bedrijf hebt overgenomen

Het onderzoek is een goed uitgangspunt tijdens de onderhandelingen. BO Bedrijfsopvolging zorgt ervoor dat u tijdig weet waar u aan toe bent. Zo voorkomen we verrassingen achteraf. Door een goede voorbereiding, flexibiliteit, openheid, duidelijke richtlijnen voor rapportage en nadruk op communicatie kunnen wij u snel, effectief en doelgericht van dienst zijn. Wij werken dat samen met u nauwkeurig uit.

Wat is een earn-out constructie?

Een regeling waarbij de koper een deel van de koopprijs pas verschuldigd is nadat een of meer overeengekomen resultaten binnen een bepaalde periode na het sluiten van de verkoopovereenkomst zijn behaald. Dit is een gebruikelijke constructie als het bedrijf geen grote winsten heeft behaald in de afgelopen jaren, maar de verkoper wel goede verwachtingen heeft van het bedrijf. In de meeste gevallen blijft de verkoper nog enige jaren actief in het bedrijf, anders heeft hij geen controle over het handelen van de kopende partij. Een earn-out constructie komt ook als de winst afhangt van de persoon van de verkoper. Voor de verkoper geeft het grotere risico’s, voor de koper juist minder. Heel belangrijk is om de afspraken waterdicht vast te leggen!